بستن
Owls CMS
اسكن استخوان از تمام بدن (Whole body bone scan)

اسكن استخوان از تمام بدن (Whole body bone scan)

این اسكن با رادیوداروی 99mTc-MDP انجام شده و بررسی سریع، آسان، دقیق و ارزان، از تمامی استخوانهای بدن را ممكن میسازد. اسكن استخوان تریفازیك روشی بسیار مناسب برای افتراق عفونت استخوان (استئومیلت) از عفونت بافت نرم (سلولیت) است. اسكن استخوان در تشخیص ضایعات خوش خیم نظیر  بیماریهای عروقی و متابولیك استخوان و صدمات ورزشی و نیز  بررسی متاستازهای استخوانی كاربرد دارد.

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما